امکانات

اولین لباس ها

اولین لباس ها

اولین لباس ها

در این پست قصد داریم درمورد اولین لباس ها و اینکه انسان ها برای اولین بار کی لباس پوشیدن صحبت کنیم.

انسان ها برای اولین بار حدود ۱۷۰ هزار سال پیش و بعد از عصر یخبندان دوم و زمانی که هوا خیلی سرد بود شروع به لباس پوشیدن کردند.

قبل از عصر یخبندان دوم تقریبا انسان ها لخت زندگی می کردند و از لباس استفاده ای نمی کردند.

اولین لباس ها

بعد از سرد شدن هوا و احساس نیاز برای پوشاندن خود و حفظ کردن خود از سرما به فکر استفاده از لباس افتادند.

چیزی که مشخص است لباس های اولیه تفاوت بسیار زیادی با لباس های امروزه داشته ، استفاه از برگ ها در اوایل پیدایش انسان جز لباس های آنها حساب می آید.