چنانچه به هر دلیلی از وب سایت پوشاک سیتی ناراضی هستید و شکایتی دارید ، می توانید بوسیله فرم زیر یا تماس با شماره ۰۹۳۸۶۲۷۴۴۳۳ آن را مطرح نمائید .